Gizlilik Politikamız

GİZLİLİK POLİTİKASI

 

SMG olarak, web sitemizi kullanırken, hizmetlerimiz ile ilgili katılımcı, başvuru, bilgi, talep, vb. formları doldururken ve/veya herhangi bir yol ile şirketimize iletmiş olduğunuz kişisel verilerinizin; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer tüm mevzuat hükümleri çerçevesinde güvenliğinin sağlanmasına en üst düzeyde önem vermekteyiz.

 

Bu nedenle Şirketimiz ile paylaşılan “Kişisel Veri” nitelikliliğindeki her türlü bilgi ve belgenin kullanılması, işlenmesi, aktarılması, muhafaza edilmesi ve gerektiğinde silinmesi  usullerini ve KVKK kapsamındaki haklarınızı içeren işbu gizlilik politikası hazırlanmıştır.

 

1-KİŞİSEL VERİ TANIMI

 

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi kişisel veri olarak nitelendirilmektedir. Bu kapsamda şirketimize iletilen ad, soyad, doğum tarihi ve doğum yeri, adres bilgisi, kimlik, vergi, sigorta, pasaport, sosyal güvenlik ve telefon numarası, motorlu taşıt plakası, IP adresi,  mail adresi,  özgeçmiş bilgileri, referanslar,  resim, görüntü ve ses kayıtları, parmak izleri, genetik bilgiler ve bunlarla sınırlı olmaksızın kişinin fiziki, ailevi, ekonomik, sosyal ve sair özelliklerine ilişkin olan ve herhangi bir şekilde bir gerçek kişiyle ilişkilendirilmek suretiyle, o kişiyi tanımlanabilir hale getiren her türlü bilgi kişisel veridir.

 

2-VERİ SORUMLUSU

 

KVKK uyarınca kişisel verilerinizi işbu gizlilik politikası kapsamda işleyebilecek veri sorumlusu ve denetleyicisi şirketimizdir.

 

3-KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME İLKELERİ

 

Kişisel veriler, ancak KVKK ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenebilir.

 

Şirketimizce kişisel verilerin işlenmesinde;

 

-Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,

 

-Doğru ve gerektiğinde güncel olma,

 

-Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,

 

-İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,

 

-İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme,

 

ilkelerine uygun olarak hareket edilmektedir.

 

 

 

4- KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI

 

Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez.

 

Ancak;

 

- Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

 

-Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,

 

-Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

 

-Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

 

-İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

 

-Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

 

-İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,

 

Şartlarından birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür.

 

5-KİŞİSEL VERİLEN İŞLENME AMAÇLARI

 

Toplanan kişisel veriler şirketimiz hizmetlerinden faydalanılması, geliştirilmesi ve uygulanması için gerekli çalışmaların ilgili iş birimleri tarafından yapılması, şirketimizin stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, bireysel veya kurumsal taleplerin karşılanması, her tülü araştırma ve çalışmaların yapılaması, muhasebesel işlemlerin, pazarlama çalışmalarının, idari ve operasyonel işlemlerin gerçekleştirilmesi amaçları ile KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir. Bunlara ek olarak, e-posta adresiniz, ürünümüzle ilgili bilgi ve pazarlama içerikli mesajlar göndermek amacıyla da kullanabilir. Bilgisayarınızla ilgili ve web sitemizi ziyaretinizle ilgili IP adresiniz, coğrafi konumunuz, tarayıcı türünüz, yönlendirme kaynağınız, ziyaretinizin süresi ve sayfa görüntüleme sayısı vb. gibi bilgiler de toplanabilir. Bu bilgiler bu web sitenin yönetiminde, web sitesinin kullanılabilirliğini iyileştirmek için ve pazarlama amaçlarıyla kullanabilir.

 

 

 

 

 

6-KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMA AMAÇLARI

 

Toplanan kişisel verileriniz, KVKK ve diğer yasal mevzuattan kaynaklanan sebeplerle ve ticari iş ve işlemlerimizin yürütülmesi ve geliştirilmesi için gerektiğinde işbirliği içinde olunan üçüncü taraf bilgi işlemcilere, finansal kurumlarına, diğer üçüncü taraf hizmet tedarikçilerine, iş ortaklarına, bayilere, ifa yardımcılarına, ilgili denetleyici kurumlara, şirket ortaklarına, şubelere, grup şirketlerine, yurtiçi- yurtdışı iştiraklere, şirket harici danışmanlara, resmi kurumlara, reklam verenlere, analitik sağlayıcılara, işimizin veya varlıklarımızın bir kısmını satmayı, aktarmayı veya birleştirmeyi seçebileceğimiz üçüncü taraflara ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, ilgili mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi, kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

 

7-KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA VE MUHAFAZA YÖNTEMLERİ

 

Kişisel veriler, şirketimiz ile aranızdaki ilişkiye bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, şirketimiz birimleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilmektedir.

 

Bu kapsamda kişisel veriler şirketimizce;

 

Kişinin açık rızasına dayalı olarak web sistemizde doldurduğu demo talep formları,

Şirketimize iletilen her türlü başvuru ve bilgi formları,

Şirketimizin tarafı olduğu sözleşmeler,

Organizasyon ve etkinliklerde kişinin açık rızasına dayalı olarak toplanan her türlü bilgi, belge ve formlar,

E-mailler,

aracılığı ile toplanmaktadır.

 

Toplanan kişisel veriler otomatik olarak şirketimizin sistemimize entegre olmaktadır. Ayrıca ilgili kişisel veriler müşteri havuzumuza eklenmektedir. Bunun yanı sıra kişisel verinin şirketimize fiziki olarak iletildiği her türlü belge ve formlar dosyalanarak şirketimiz uhdesinde muhafaza edilmektedir.

 

8-KİŞİSEL VERİLERİN MUHAFAZA SÜRESİ

 

Kişisel verilerinizi yalnızca yasal, düzenleyici, vergi, muhasebe veya raporlama gereksinimlerini karşılamak da dahil olmak üzere, topladığımız amaçları yerine getirmek için makul bir şekilde gerekli olduğu sürece saklayacağız. Bir şikayet durumunda veya sizinle olan ilişkimizle ilgili bir dava olasılığı olduğuna makul bir şekilde inanıyorsak, kişisel verilerinizi daha uzun bir süre saklayabiliriz. Kişisel veriler için uygun saklama süresini belirlemek için, kişisel verilerin miktarını, niteliğini ve hassasiyetini, kişisel verilerinizin yetkisiz kullanımından veya ifşasından kaynaklanan potansiyel zarar riskini, kişisel verilerinizi işleme amaçlarını ve bu amaçlara başka yollarla ulaşıp ulaşamayacağımızı ve geçerli yasal, düzenleyici, vergi, muhasebe veya diğer gereklilikleri göz önünde bulundururuz.

 

9- KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

 

ŞMG ile kişisel veri paylaşan veri sahipleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri sorumlusu şirketimize başvurarak kendisiyle ilgili;

 

1.Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 

2.Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 

3.Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 

4.Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 

5.Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

 

6.Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesine ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklı kalmakla birlikte, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 

7Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 

8.İşlenen verilerin özellikle otomatik sistemler ile analiz edilmesiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 

9.Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

 

 haklarına sahiptir.

 

10- VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU

 

Bu kapsamda KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince olası yazılı taleplerinizi ekli başvuru formunu doldurmak suretiyle;

 

- şirketimizin Gayrettepe Mah. Yıldız Posta Cad. D Plaza No: 52 Giriş Katı Beşiktaş/İstanbul  adresine ıslak imzalı olarak elden,

 

- şirketimizin Gayrettepe Mah. Yıldız Posta Cad. D Plaza No: 52 Giriş Katı Beşiktaş/İstanbul  adresine tebligat yolu ile,

 

- şirketimizin Gayrettepe Mah. Yıldız Posta Cad. D Plaza No: 52 Giriş Katı Beşiktaş/İstanbul  adresine noter kanalıyla,

 

-şirketimizin info@smg.com.tr adresli kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza ile imzalanmış mail yolu ile,

 

-KVK Kanunu’nda belirtilen ve Kurul tarafından belirlenecek diğer yöntemler ile iletebilirsiniz.

 

Başvurularınız Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. maddesinin 2. fıkrası gereğince, talebinizin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren “en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde” kanunun 13.maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamda  ücretsiz olarak yanıtlanacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

 

11- ÇEREZLER

 

SMG tarafından tarayıcınızı tanımak, web sitesi üzerinden hareketinizi izlemek, trafik kaynağını izlemek ve belirli bir pazarlama kampanyasının başarısını ölçmek için, web sitemize erişim sağladığınızda  tarayıcını sunuculardan gönderilen ve bir karakterler dizisi içeren küçük veri dosyaları olarak tanımlanan çerezler, işaretçiler, etiketler ve betikler vb. gibi teknolojiler kullanılır. Çerezleri tarayıcınızdan her zaman silmeniz mümkündür.

 

Çerezleri kabul etmeyi veya etmemeyi seçme hakkınız bulunmaktadır. Çoğu web tarayıcısı çerezleri kabul edecek şekilde tasarlanmıştır  ancak tarayıcınızı bir uyarı verecek veya çerezi reddedecek bir şekilde ayarlama imkanına sahipsiniz. Ayrıca çerezleri tarayıcınızdan kapatmak suretiyle de reddetmeniz mümkündür.

 

12- DEĞİŞİKLİK HAKKI

 

Gizlilik Politikamız zaman zaman değişebilir ve bu Gizlilik Politikası’ndaki değişiklikler web sitemizde yayınlanacak ve yayınlandığında geçerli olacaktır. Hizmeti kullanımınız bu gizlilik bildirimini kabul ettiğinize ve bu konudaki değişikliklere bağlı olduğundan, lütfen düzenli olarak kontrol edin.

 

Gizlilik Politikası’nın yeni sürümü altında hizmeti kullanmaya devam etmek istemiyorsanız, aşağıda verilen ayrıntılar aracılığıyla bizimle iletişime geçebilirsiniz

 

E-posta:info@smg.com.tr